Přípravná třída pro rok 2024/25

Přípravná třída pro rok 2024/25

Pro školní rok 2024/25 otevírá FZŠ profesora Otokara Chlupa PedF UK Praha 13, Fingerova 2186 také přípravnou třídu.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Cílem této třídy je připravit děti na bezproblémové zařazení do vzdělávacího procesu na ZŠ. Děti se seznámí se školním prostředím a zvyknou si na režim školního dne. Veškeré aktivity v rámci výuky usnadní začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě a pomohou předcházet případným školním neúspěchům.

Hlavním smyslem je příprava dětí sociálně nezralých, hravých, dětí se sníženou koncentrací pozornosti, s obtížemi v grafomotorice, vadami řeči, zhoršenou koordinací pohybu a se sociálním či jazykovým znevýhodněním.

Činnosti jsou zaměřené na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností, rozvoj grafomotoriky, sociálních a komunikačních dovedností. Do výuky jsou pravidelně zařazovány logopedická cvičení, aktivity na rozvoj slovní zásoby, sluchové a zrakové percepce, hrubé a jemné motoriky, časové a prostorové orientace.

Výuka probíhá od 8:00 do11:40 hodin, docházka je bezplatná. Děti mohou za úplatu navštěvovat školní jídelnu, školní družinu a zájmové kroužky. Děti nosí do školy aktovku, penál, svačinu, pití a převlečení na sportovní aktivity.

 Kritéria pro přijetí do přípravného ročníku pro školní rok 2024/2025 :

 Vzhledem ke stanovisku zřizovatele MČ Praha 13 a odvolacího orgánu (MHMP) jsou kritéria nastavena takto:

1. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu (u cizinců s místem pobytu) ve spádovém obvodu školy v době zápisu.

https://www.praha13.cz/Spadove-obvody-zakladnich-skol-v-Praze-13-i-v-graficke-podobe.html

2. kritérium: žáci s odloženou školní docházkou, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj. Odklad školní docházky musí být žákům udělen na FZŠ prof. Otokara Chlupa.

3. kritérium: žáci posledních ročníků v předškolním vzdělávání, kterým bylo doporučeno PPP přijetí do přípravné třídy. Přednost v přijímacím řízení mají žáci s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy. Ostatní žáci se budou přijímat dle volných kapacit.

V případě většího počtu zájemců se rozhoduje ředitel ZŠ na základě doporučení ředitelky mateřské školy z MČ Praha 13. V případě nedostatečného počtu žáků pro otevření přípravné třídy má ředitel právo přípravnou třídu neotevřít. Zákonní zástupci o této situaci budou neprodleně informováni. Pro otevření přípravného ročníku stanovuje ředitelka FZŠ prof. Otokara Chlupa minimálně 10 žáků ve třídě.

Jsou nutná dvě doporučení:

1. Z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra. (Doporučení o vřazení do přípravné třídy)

2. Od praktického nebo odborného lékaře. (U dětí s odkladem školní docházky)

Mgr. Bc. Andrea Kroftová, ředitelka školy