Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ

Program pro růst kvality praxí žáků pedagogických oborů v prostředí MŠ

 Cílem je v prostředí 30 zapojených MŠ podrobně zmapovat jejich dosavadní přístup k realizaci praxí, identifikovat silné a slabé stránky, navrhnout akční plán změn/doporučení a vše prostřednictvím miniworkshopu prezentovat vedení školy. 

Bude zorganizováno 30 workshopů pro pedagogické pracovníky MŠ a pedagogických škol, zaměřených na klíčové oblasti, s potenciálem pozitivního posunu (oblast praxí a jejich hodnocení, nové metody diagnostiky, nové pomůcky, nové metody výuky, polytechnické vzdělávání, vedoucí praxí, CPD, spolupráce žáků, studentů a učitelek v MŠ, mentoring atp.) 

Sreening: organizátoři hledají ještě  dvě – čtyřiškoly pro spolupráci.  Informace: petra.martinovska@praha.eu