ŠKOLY PRAHY 13

O projektu

O projektu

Název projektu: PRIMAS Praha 13

Reg. č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000288)

Městská část Praha 13 se stala úspěšným žadatelem o finanční podporu z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt je realizován v rámci OPPP výzvy 21: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

V rámci projektu bude realizováno:

Téma I: Rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol
Téma II: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání

Projekt je zaměřen na podporu specifických vzdělávacích potřeb žáků s OMJ a na zavádění MKV v rámci vzdělávání ve všech ZŠ zřízených MČ Praha 13.

Termín realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 7. 2019

 

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím OP PPR z ESF a rozpočtu městské části Prahy 13.