Zpráva – MAP II – 2020

Zpráva – MAP II – 2020

Projekt MAP II – Praha 13 a Řeporyje

Projekt navazuje na první etapu, která pod názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje“ proběhla v letech 2016 -17.

V září roku 2018 byla zahájena druhá etapa pod názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro Prahu 13“. Její ukončení se předpokládá v polovině roku 2021.

Tohoto nového plánu rozvoje se účastní celkem třicet mateřských škol, třináct základních škol a jedna základní umělecká škola. Jedná se o veřejné i soukromé subjekty.

Jako hlavní úkoly pro rok  2020 jsme si stanovili pokračování ve spolupráci hlavních aktérů ve vzdělávání, tedy škol, rodičů a zřizovatelů.

Cílem mělo být představení různých forem práce především rodičovské veřejnost a také sdílení dobré praxe mezi jednotlivými školami.

Dále směřovaly naše plány na zajištění vzdělávání pedagogů v oblastech, které se ukázaly při debatách v pracovních skupinách jako žádané.

Jedním ze záměrů bylo, v rámci implementace, pomoci školám v zajištění pomůcek a vybavení, které si školy, jak základní, tak mateřské vybraly.

Jako velmi důležitou jsme vnímali nutnost aktualizace „Strategického rámce MAP II“, zejména s ohledem na plánované investiční akce.

Situace se však proti našim představám vyvíjela zcela jinak.

Již od března byla ze známých důvodů přerušena výuka ve školách. Ve snaze udržet kontakty a dále spolupracovat  jsme museli přejít  na nové formy dálkové komunikace, které byly dříve naprosto výjimečné. Velmi rychle se však všichni adaptovali a tak se plánované semináře změnily na webináře. Témata se přizpůsobila situaci, a proto se velmi populárními stala zejména  ta on-line setkání, ve kterých pomáhali odborníci doplňovat znalosti pedagogů s různými formami distanční výuky. Jednotlivé cykly intenzivního výcviku byly určené jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Využívali je pedagogové základních i mateřských škol. Některé z podzimních webinářů měly takový ohlas, že je bylo nutné pro velký zájem učitelů znovu opakovat. Také samotný řídící výbor MAP II přešel na místo osobního setkávání na formu videokonferencí. Ve všech těchto aktivitách pokračujeme i nyní, v době, kdy je výuka ve školách opět omezena. Cíl, ve kterém, se školy chtěly prezentovat rodičům v rámci tzv. „Otevřených hodin“   a „Hravých dílniček“ se vzhledem k protiepidemickým nepodařilo naplnit

V době, kdy to situace dovolovala, proběhla setkání, při kterých vedli odborníci semináře určené pro rodiče. Jedním z nich byl o workshop „Přechod dítěte z mateřské do základní školy“ témata Řeč a logopedické poruchy a Specifické poruchy učení.

V rámci podzimních nákupů pomůcek pro mateřské školy, bylo nakoupeno 29 sad unikátních stavebnic Cvak-Cvak Start a Cvak-Cvak Ploty patentovaných společností Harrap CZ s. r. o., které jsou, pro velmi neobvyklou kombinaci dřeva a magnetů, ve školkách velmi populární a napomáhají dětem při rozvoji kreativity a motorických dovedností. Čtyři mateřské školy si zvolily, v rámci implementace, dodávku zahradních prvků Polytechnika v terénu.  Díky tomu tak byly  vybudované speciální chodníčky s různým povrchem, které budou rozvíjet u dětí haptické poznávaní okolního světa.

Základní školy si vybraly velmi užitečného pomocníka pro distanční vzdělávání, kterým je digitální Optoma vizualizér DC556. Ten v letošním roce obdrželo  15 základních škol a to jak těch, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 13 a MČ Praha Řeporyje, tak i těch, které mají soukromého zřizovatele.

Aktuálně proběhla další úprava Strategického rámce MAP II, ve kterém jsou zpracovány návrhy na investiční akce, např. na rekonstrukce objektů škol či jejich modernizace a vybavení. Podklady byly dodané zapojenými subjekty (mateřskými školami, základními školami, ZUŠ a DDM).  Průběh aktualizace dokumentu SR MAP II byl projednán Řídícím výborem 7. října 2020 a dokument bude schválen do konce prosince 2020 korespondenčním hlasováním členů výboru. Tento dokument bude platný nejméně do 06/2021 bez možnosti dalších změn.

V následujícím období do poloviny roku  2021 by se měly ještě uskutečnit Otevřené hodiny v základních školách a Hravé dílničky v mateřských školách.  Počítáno je také s workshopy zaměřenými na implementaci nakoupeného vybavení a pomůcek. To všechno však závisí na vývoji situace. V případě potřeby  proběhnou připravované akce v on-line podobě.

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na přípravě všech uvedených akcí podíleli a ještě budou podílet.