Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13  – tisková zpráva

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 – tisková zpráva

4. aktualizace Strategického rámce

Jedním z významných dokumentů, který je v rámci realizace projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II připravován, je aktualizovaný Strategický rámec. Ten shrnuje veškeré potřeby a plány jednotlivých zapojených škol. Tím, že je na jednom místě možné uceleně evidovat záměry škol z daného regionu, je také možné naplnit i koordinační roli, kterou při plánování dalšího rozvoje MAP II v daném regionu plní.

Dne 29. 6. 2021 byl řídícím výborem schválen inovovaný Strategický rámec, který bude platným dokumentem minimálně po dobu dalších šesti měsíců.

Proti poslední verzi byly u jednotlivých škol doplněny následující strategické záměry:

Církevní mateřská škola Srdíčko; Podpěrova 1879, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Investice do venkovní třídy – badatelny a výukových herních prvků pro rozvoj polytechnických
dovedností, rozvoj manuální zručnosti, jemné motoriky a práci s materiálem a vybavení venkovního prostoru zahrady výukovými herními prvky se zaměřením na výchovu k udržitelnému rozvoji a na podporu EVVO. „Příležitost“

Fakultní ZŠ prof. O. Chlupa PedF UK; Fingerova 2186, 158 00 Praha 5

Investice do ICT vybavení a vnitřní konektivity a připojení k internetu u učeben podporujících využití digitálních technologií v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí. „Příležitost“

Investice do modernizace učeben pro výuku přírodovědných předmětů (přírodopis, fyzika, chemie). „Příležitost.“

Investice do modernizace polytechnické učebny STEAM pro zvýšení kvality výuky polytechnické výchovy. „Příležitost.“

Investice do modernizace multifunkční knihovny. „Příležitost.“

Realizace energetických opatření pro celý objekt

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Investice do odborných učeben na podporu polytechnických dovedností, pro rozvoj zručnosti v oblasti pracovní výchovy a vzdělávání dle STEM, investice do cvičné kuchyňky. „Příležitost

Investice do odborných učeben na podporu komunikace v cizích jazycích, přírodních věd a pro rozvoj čtenářské gramotnosti. „Příležitost“

Realizace energetických opatření pro celý objekt

Investice do ICT vybavení a vnitřní konektivity a připojení k internetu u učeben podporujících využití digitálních technologií v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí. „Příležitost“

Fakultní ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878

Investice do ICT vybavení a vnitřní konektivity a připojení k internetu u učeben podporujících využití digitálních technologií v souvislosti s rozvojem klíčových kompetencí. „Příležitost“

Investice do odborných učeben na podporu polytechnických dovedností, pro rozvoj zručnosti v oblasti pracovní výchovy a vzdělávání dle STEM, investice do cvičné kuchyňky.„Příležitost

Multimediální učebna cizích jazyků a přírodních věd a zvýšení kvality výuky a rozvoje kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, cizích jazyků a digitálním vzdělávání. „Příležitost“

Realizace energetických opatření pro celý objekt

Další aktualizace Strategického rámce se předpokládá již v rámci MAP III, který bude realizován od 1. 8. 2021.

Více informací o projektu je k dispozici na webových stránkách – https://skolyprahy13.cz/category/map-praha-13/.

Název projektu: Místní akční plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13

Reg.č.projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008587