FZŠ Mezi Školami

FZŠ Mezi Školami

Rada Městské části Praha 13

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení

 na funkci ředitelky / ředitele

Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13,
Mezi Školami 2322  

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zá­ko­nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pra­covnících“):

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

   K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­xe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje Fakultní základní školy Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 (rozsah max. 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve zně­ní pozdějších předpisů,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­ditele / ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 8. 2021

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poš­tou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do podatelny výše uve­­deného úřadu  nej­poz­ději do pondělí 10. 5. 2021 do 12:00 hod.

Obálku označte textem: „Konkurz – Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 – NEOTVÍRAT“

Praha, 14. 4. 2021                                 

Ing. David Vodrážka, v.r.

starosta Městské části Praha 13

 

 

 

Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 13 č. UR 0167/2021 ze dne 12. 4. 2021